Begeleidend schrijven voor deelname in de Maatschap ten behoeve van de speelfilm MARIONETTE (hierna de Maatschap).

De inschrijvingsperiode is geopend op 1 maart 2018. Inschrijving blijft mogelijk tot 20 oktober 2018, 12:00 uur of zoveel eerder of later als de inschrijving zal worden gesloten. Inschrijvingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

 

Marionette Management B.V. (hierna ook Marionette MNG) gaat ervan uit dat u kennis hebt genomen van de volledige inhoud van het Prospectus vastgesteld op 15 februari 2018 inclusief Bijlagen, alvorens dit formulier te ondertekenen.

 

Wij raden u uitdrukkelijk aan uw individuele situatie met uw eigen (belasting)adviseur door te nemen en advies in te winnen over de (juridische en fiscale) aspecten van participeren in de Maatschap.

 1. Door het invullen van het formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de Maatschap. Ondergetekende is zich bewust dat zijn/haar Participatie in de Maatschap geëffectueerd wordt door een daartoe strekkend besluit van de vergadering van vennoten dat aan ondergetekende schriftelijk zal worden meegedeeld.

 2. Door het invullen van het formulier verklaart u zich akkoord met inschrijving als maat in de Maatschap bij de Kamer van Koophandel.

 3. Marionette MNG behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen:

  1. inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen;

  2. de inschrijftermijn eerder te sluiten of te verlengen;

  3. geheel of gedeeltelijk af te zien van plaatsing van Participaties in de Maatschap.

 4. Op de verstrekte persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Een deel van de verstrekte persoonsgegevens (uw volledige naam en woonplaats) zal worden vermeld op een lijst van Participanten in de Maatschap die wordt verstrekt aan alle Participanten in de Maatschap. Ondergetekende zal de hem/ haar toegezonden lijst,

  inclusief de daarop vermelde afzonderlijke persoonsgegevens voor geen ander doel
  gebruiken dan in verband met de activiteiten van de Maatschap. Uw persoonsgegevens
  worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan uw inschrijving als Participant en om na uw toetreding tot de Maatschap uitvoering te geven aan de Maatschapsovereenkomst. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit voor de hiervoor beschreven
  doelen noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden aan de Belastingdienst verstrekt.

 5. Ondergetekende zal het verschuldigde bedrag voor het aantal Participaties binnen tien werkdagen na bevestiging van gunning van de Participaties overmaken op het in de bevestigingsbrief vermelde bankrekeningnummer.

 

Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan reeds door en/of ten behoeve van de Maatschap afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de speelfilm MARIONETTE.

Ondergetekende schrijft zich onherroepelijk in en verbindt zich hierbij om, zodra hij bericht heeft ontvangen van gunning van genoemde Participaties, het verschuldigde bedrag binnen tien werkdagen na bericht van gunning te voldoen op het in de bevestigingsbrief vermelde bankrekeningnummer.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan Marionette MNG om voor en namens ondergetekende over te gaan tot het ondertekenen van een akte van toetreding tot de Maatschap conform Bijlage 1 van het Prospectus en voorts alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het toetreden van ondergetekende tot de Maatschap.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan Marionette MNG om mede voor en namens ondergetekende de hierna te noemen (rechts)handelingen te verrichten:

1. het aangaan van overeenkomsten gebaseerd op artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 van de Maatschapsovereenkomst;

2. het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen betreffende de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van de speelfilm Marionette;

3. het verkopen en leveren van aan de Maatschap toekomende filmrechten aan Marionette B.V. of een derde in het kader van de staking van de activiteiten van de Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan reeds door en/of ten behoeve van de Maatschap afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de speelfilm MARIONETTE. 

Marionette MNG behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.